click-tt:
Login click-tt / TTC Oberrieden click-ttOberrieden, 5. Liga, Gruppe 7:
Herren / Herren click-tt / Herren click-tt dynamisch

Christian Wagen, C4
Peter Schneider, D3 (Captain)
Philip Tam, D3

Mannschaftliste 4. Liga, Gruppe 6

Oberrieden, O40, 4. Liga, Gruppe 4:
Herren O40 / Herren O40 click-tt / Herren O40 click-tt dynamisch

Christian Wagen, C4 (Captain)
Beatrice Müller, D3
Peter Schneider, D3

Mannschaftliste O40, 4. Liga, Gruppe 4